Reklamační řád

Společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen jako „společnost“), tímto reklamačním řádem informuje spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době (dále také jen „reklamace“). 

Úvodní ustanovení

 • Lékárnou Dr.Max se v tomto reklamačním řádu rozumějí lékárny a výdejny zdravotních prostředků sítě Dr.Max provozované v České republice společností a jejími dceřinými společnostmi.

 • Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a nevztahuje se na kupní smlouvy uzavřené s podnikateli.

 • Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek společnosti pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu www.drmax.cz a dále e-shopů www.docsimon.cz, www.docsimon.sk, www.docsimon.pl, www.docsimon.de, www.docsimon.at, www.docsimon.com (tyto e-shopy dále jen „DocSimon“).

 • Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 1. 2. 2018 a nahrazuje veškerá předchozí znění.

Práva kupujícího z vadného plnění

 • Společnost odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že:

 1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, které společnost nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

 2. se hodí k účelu, který pro její použití společnost uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

 3. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

 4. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 • Má-li věc vadu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 • Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 • Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 • Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

 1. – u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

 2. – na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

 3. – u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo

 4. vyplývá-li to z povahy věci.

Místo uplatnění reklamace

 • Společnost reklamaci přijme v kterékoliv lékárně Dr.Max, jakož i v sídle společnosti.

 • Pro co nejhladší průběh doporučujeme reklamaci podat v  té lékárně Dr.Max, ve které bylo reklamované zboží zakoupeno.

 • V případě, že zboží bylo zakoupeno prostřednictvím e-shopu www.drmax.cz, doporučujeme zaslat zboží běžným balíkem na adresu Dr.Max Lékárna, Košuličova 629/10, 619 00 Brno. V případě, že zboží bylo zakoupeno prostřednictvím e-shopu DocSimon, doporučujeme zaslat zboží běžným balíkem na adresu Internetová lékárna DocSimon, Krčská 1079/59, 140 00 Praha 4. Upozorňujeme, že dobírky nejsou přebírány.

Podmínky a forma uplatnění reklamace

 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupené věci v době 24 měsíců od převzetí.

 • Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, odpovídá společnost kupujícímu za to, že věc bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 • Zjistí-li kupující vadu zboží, musí tuto skutečnost sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Při zasílání reklamovaného zboží na adresu prodávajícího doporučujeme kupujícímu vyplnit a přiložit reklamační formulář dostupný na webových stránkách prodávajícího.

 • Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, a to nejlépe předložením daňového dokladu, jeho kopie či jiným vhodným způsobem.

 • Pro uplatnění reklamace je kupující povinen předat prodávajícímu reklamované zboží.

 • Uplatnění reklamace je písemně zaznamenáno v reklamačním protokolu. Lhůta k vyřízení reklamace

 • Reklamaci společnost vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

 • O vyřízení reklamace bude kupující informován prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedl v reklamačním protokolu.

Možnost odvolání

 • Pokud kupující není spokojen se způsobem vyřízení reklamace, doporučujeme obrátit se na vedoucího lékárníka, případně e-mailem na adresu reklamace@drmax.cz. Tím není nijak dotčeno právo zákazníka na mimosoudní či soudní přezkum.