Pravidla soutěže „CeraVe“

Pravidla soutěže „CeraVe“

 

1. Pravidla soutěže

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) soutěže „CeraVe(dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem soutěže je společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „pořadatel”).

1.3 Pořadatel soutěže je provozovatelem instagramového účtu „drmaxlekarna“ www.instagram.com/drmaxlekarna (dále také jen „stránka“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována provozovatelem sociální sítě Instagram (dále jen „Instagram“) ani s ním spojena.

 

2. Termín a místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá na území České republiky v termínu ode dne 21.02.2020 do 26.02.2020 (dále jen „doba konání soutěže“).

 

3. Účast v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která má zřízen aktivní osobní účet na Instagramu, přičemž tento účet musí být veřejný, která sleduje instagramový účet pořadatele „drmaxlekarna“, není ze soutěže vyloučena a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen „soutěžící“).

3.2 Soutěžící musí být uživatelem Instagramu a mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj instagramový účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Instagramu. V případě zániku instagramového účtu soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být pořadatelem vyloučen ze soutěže.

3.3 Účast v soutěži prostřednictvím instagramového účtu jiné osoby je vyloučena.

3.4 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, fyzické osoby jinak spolupracující s pořadatelem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.

3.5 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3.6 Účast v soutěži je dobrovolná.

 

4.  Mechanismus soutěže, vyhodnocení a výhry v soutěži

4.1 Okamžikem zahájení soutěže pořadatel zveřejní na stránce příspěvek s otázkou (dále jen „soutěžní otázka“).

4.2 Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže svou odpověď zveřejní na stránce formou komentáře k příslušnému příspěvku pořadatele se soutěžní otázkou. Soutěžící nesmí v rámci probíhající soutěže svou odpověď následně měnit, tj. upravovat již zveřejněný komentář. Odpověď musí být relevantní k položené otázce.

4.3 Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit jenom jednou, tj. zveřejnit pouze jeden komentář se svou odpovědí na soutěžní otázku. Soutěžící, který zveřejní více než jeden takový komentář, může být ze soutěže vyloučen.

4.4 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4.5 Po uplynutí doby konání soutěže pořadatel vyhodnotí odpovědi soutěžících na soutěžní otázku. Výhru získá 5 soutěžících, kteří zcela splní podmínky soutěže a jejichž odpovědi budou pořadatelem vybrány jako nejoriginálnější (dále jen „výherce). Posouzení originality příspěvků závisí výlučně na uvážení pořadatele.

4.6 Seznam výherců pořadatel zveřejní na stránce nejpozději do 10 dnů od skončení doby konání soutěže. V seznamu výherců budou uvedena jména a příjmení výherců dle osobního instagramového účtu, pod kterým soutěžili.

4.7 Každý výherce obdrží výhru, kterou je 1 sada produktů Cerave - Hydratační krém 340g, Hydratační čisticí emulzi 236ml , Obnovující krém na nohy 88ml, Krém na ruce 50ml. Každý výherce může získat pouze 1 výhru.

4.8 V případě, že se soutěže zúčastní méně než 5 soutěžících, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda a jak rozdělí výhry nebo zda soutěž zruší.

4.9 V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, nebo pokud výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda určí jako výherce soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v soutěži a jehož odpověď byla vybrána jako další nejoriginálnější v pořadí, nebo zda výhru použije jinak.

 

5. Předání výher výhercům

5.1 Výherce je povinen do 5 dnů od vyhlášení výsledků soutěže kontaktovat prostřednictvím přímé zprávy na stránce pořadatele a sdělit mu údaje potřebné pro zaslání/předání výhry (tj. zejména jméno, příjmení a adresu).

5.2 Výhra v soutěži bude pořadatelem doporučeně zaslána na adresu, kterou výherce sdělí, a to nejpozději do 1 měsíce od vyhodnocení soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nedohodne-li se pořadatel s výhercem jinak. Výhru lze zaslat pouze v rámci území České republiky. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.

5.3 Pokud výherce nesdělí pořadateli údaje potřebné pro zaslání výhry nebo pokud si výherce zaslanou výhru nepřevezme a zásilka se vrátí pořadateli, bude pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v odst. 4.9 těchto pravidel.

 

6. Zpracování osobních údajů

6.1 Účastník soutěže bere na vědomí, že pořadatel bude jako správce zpracovávat v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů osobní údaje výherce, a to v rozsahu jména, příjmení a doručovací adresy výherce. Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu 6 měsíců od skončení doby konání soutěže.

6.2 Osobní údaje budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce za účelem předání výhry a z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru.

6.3 Příjemcem osobních údajů poskytnutých výhercem mohou být v přímé souvislosti s touto soutěží kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží.poskytnutých výhercem mohou být v přímé souvislosti s touto soutěží kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží.

6.4 Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (v elektronické podobě), nebudou tedy předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování a nebudou předávány mimo Evropskou unii.

6.5 Poskytnutí a zpracování osobních údajů je nezbytné pro předání výhry. Poskytnutí osobních údajů je tak povinné a v případě neposkytnutí požadovaných údajů nebude výherci výhra předána a bude postupováno dle odst. 4.9 těchto pravidel.

6.6 Výherce má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze uplatnit u pořadatele na adrese info@drmax.cz, na infolince 844 909 909 (volání je zpoplatněno dle ceníku příslušného operátora) nebo dopisem zaslaným na adresu sídla pořadatele.

6.7 Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo@drmax.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla správce. V případě, že se výherce domnívá, že jsou porušována jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6.8 Osobní údaje ostatních soutěžících pořadatel nezpracovává.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě Instagram či stránky.

7.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící, že se seznámil s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže, a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na webových stránkách www.drmax.cz.

7.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užíváním získané výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

7.5 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

7.6 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách www.drmax.cz. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly, mají přednost tato úplná pravidla.