Pravidla soutěže o 10 sad kosmetiky Physicians Formula

1. Pravidla soutěže
1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) soutěže „o
10 sad kosmetiky Physicians Formula“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,
který závazně upravuje pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou
písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.
1.2 Pořadatelem soutěže je společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25,
Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „pořadatel”).
1.3 Pořadatel soutěže je provozovatelem instagramového účtu „drmaxlekarna“
www.instagram.com/drmaxlekarna (dále také jen „stránka“). Tato soutěž není žádným způsobem
sponzorována, podporována či spravována provozovatelem sociální sítě Instagram (dále jen
„Instagram“) ani s ním spojena.


2. Termín a místo konání soutěže
2.1 Soutěž probíhá na území České republiky v termínu ode dne 14.2.2020 16:00 hod. do 18.2.2020
24:00 hod. (dále jen „doba konání soutěže“).


3. Účast v soutěži
3.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území
České republiky, která má zřízen aktivní osobní účet na Instagramu, přičemž tento účet musí být
veřejný, která sleduje instagramový účet pořadatele „drmaxlekarna“, není ze soutěže vyloučena a
splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen „soutěžící“).
3.2 Soutěžící musí být uživatelem Instagramu a mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj
instagramový účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Instagramu. V
případě zániku instagramového účtu soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity
(včetně jeho blokace) může soutěžící být pořadatelem vyloučen ze soutěže.
3.3 Účast v soutěži prostřednictvím instagramového účtu jiné osoby je vyloučena.
3.4 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, fyzické osoby jinak spolupracující s
pořadatelem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se
výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a pořadatel podle svého uvážení
může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným
marketingovým nebo dobročinným účelům.
3.5 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny
stanovené podmínky soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit
splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
3.6 Účast v soutěži je dobrovolná.


4. Mechanismus soutěže, vyhodnocení a výhry v soutěži
4.1 Okamžikem zahájení soutěže pořadatel zveřejní na stránce příspěvek s otázkou (dále jen
soutěžní otázka“).
4.2 Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže svou odpověď zveřejní na stránce
formou komentáře k příslušnému příspěvku pořadatele se soutěžní otázkou. Soutěžící nesmí v rámci
probíhající soutěže svou odpověď následně měnit, tj. upravovat již zveřejněný komentář. Odpověď
musí být relevantní k položené otázce.
4.3 Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit jenom jednou, tj. zveřejnit pouze jeden komentář se
svou odpovědí na soutěžní otázku. Soutěžící, který zveřejní více než jeden takový komentář, může být

ze soutěže vyloučen.
4.4 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými
soutěžícími. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, v případě, že bude mít
podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je
v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení
soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.
4.5 Po uplynutí doby konání soutěže pořadatel vyhodnotí odpovědi soutěžících na soutěžní otázku.
Výhru získá 10 soutěžících, kteří zcela splní podmínky soutěže a jejichž odpovědi budou pořadatelem
vybrány jako nejoriginálnější (dále jen „výherce“). Posouzení originality příspěvků závisí výlučně na
uvážení pořadatele.
4.6 Seznam výherců pořadatel zveřejní na stránce nejpozději do 10 dnů od skončení doby konání
soutěže. V seznamu výherců budou uvedena jména a příjmení výherců dle osobního instagramového
účtu, pod kterým soutěžili.
4.7 Každý výherce obdrží výhru, kterou je 1 sada kosmetiky Physicians Formula – Killer Curves
Mascara, Murumuru butter lip cream rtěnka, omlazující vitamínové sérum, Murumuru butter
bronzer. Každý výherce může získat pouze 1 výhru.
4.8 V případě, že se soutěže zúčastní méně než 5 soutěžících, je výlučně na rozhodnutí pořadatele,
zda a jak rozdělí výhry nebo zda soutěž zruší.
4.9 V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto
pravidel, nebo pokud výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda určí jako
výherce soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v soutěži a jehož odpověď byla vybrána
jako další nejoriginálnější v pořadí, nebo zda výhru použije jinak.


5. Předání výher výhercům
5.1 Výherce je povinen do 5 dnů od vyhlášení výsledků soutěže kontaktovat prostřednictvím přímé
zprávy na stránce pořadatele a sdělit mu údaje potřebné pro zaslání/předání výhry (tj. zejména
jméno, příjmení a adresu).
5.2 Výhra v soutěži bude pořadatelem doporučeně zaslána na adresu, kterou výherce sdělí, a to
nejpozději do 1 měsíce od vyhodnocení soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
nedohodne-li se pořadatel s výhercem jinak. Výhru lze zaslat pouze v rámci území České republiky.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.
5.3 Pokud výherce nesdělí pořadateli údaje potřebné pro zaslání výhry nebo pokud si výherce
zaslanou výhru nepřevezme a zásilka se vrátí pořadateli, bude pořadatel postupovat stejně jako
v případě popsaném v odst. 4.9 těchto pravidel.


6. Zpracování osobních údajů
6.1 Účastník soutěže bere na vědomí, že pořadatel bude jako správce zpracovávat v souladu
s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů osobní údaje výherce, a to v rozsahu
jména, příjmení a doručovací adresy výherce. Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu 6 měsíců od
skončení doby konání soutěže.
6.2 Osobní údaje budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce za účelem předání
výhry a z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru.
6.3 Příjemcem osobních údajů poskytnutých výhercem mohou být v přímé souvislosti s touto soutěží
kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry, a to způsobem obvyklým pro
zajišťování soutěží.
6.4 Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (v elektronické podobě), nebudou tedy předmětem
automatizovaného rozhodování, včetně profilování a nebudou předávány mimo Evropskou unii.
6.5 Poskytnutí a zpracování osobních údajů je nezbytné pro předání výhry. Poskytnutí osobních údajů

je tak povinné a v případě neposkytnutí požadovaných údajů nebude výherci výhra předána a bude
postupováno dle odst. 4.9 těchto pravidel.
6.6 Výherce má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii,
právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování
možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování
na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze
uplatnit u pořadatele na adrese info@drmax.cz, na infolince 844 909 909 (volání je zpoplatněno dle
ceníku příslušného operátora) nebo dopisem zaslaným na adresu sídla pořadatele.
6.7 Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na
adrese dpo@drmax.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla správce. V případě, že se výherce
domnívá, že jsou porušována jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů, může podat stížnost u
dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
6.8 Osobní údaje ostatních soutěžících pořadatel nezpracovává.


7. Závěrečná ustanovení
7.1 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet
nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě Instagram či stránky.
7.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící, že se seznámil s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto
pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
7.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, soutěž zkrátit,
prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků
soutěžících vůči pořadateli soutěže, a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné
obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a
nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na webových stránkách
www.drmax.cz.
7.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a
soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo
uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá
za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s
užíváním získané výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry
výherci.
7.5 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry
soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže,
leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.
7.6 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách www.drmax.cz. V případě rozporu
mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto
soutěž a těmito úplnými pravidly, mají přednost tato úplná pravidla.