Soutěž o mixéry Sencor SNB 430

 

Pravidla soutěže o mixéry Sencor SNB 430 

 

 

1. Pravidla soutěže 

 

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) soutěže o mixéry Sencor SNB 430 (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument. 

 

1.2 Organizátorem soutěže je společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „Organizátor”). 

 

1.3 Organizátor soutěže je provozovatelem e-shopu umístěného na adresewww.drmax.cz (dále jen „e-shop“)facebookové stránky „Dr.Max Lékárna“ www.facebook.com/lekarnadrmax  a instagramového účtu „drmaxlekarna“ @drmaxlekarna. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovateli sociálních sítí Facebook Instagram a nijak s nimi nesouvisí. Provozovatelům sociálních sítí Facebook a Instagram nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže a jsou tak zcela osvobozeni od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv provozovatelům sociálních sítí Facebook a Instagram. 

 

2. Termín a místo konání soutěže 

 

2.1 Soutěž probíhá na území České republiky v termínu ode dne 3. 7. 2017 8:00 hod. do 16.7.2017 24:00 hod. (dále jen „doba konání soutěže“). 

 

3. Účast v soutěži 

 

3.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, která je členem klientského programu Organizátora Karta výhod Dr.Max, není ze soutěže vyloučena a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen „soutěžící“) 

 

3.2 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora, fyzické osoby jinak spolupracující s Organizátorem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké.  

 

3.3 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. 

 

3.4 Účast v soutěži je dobrovolná. 

 

4.  Mechanismus soutěže, vyhodnocení a výhry vsoutěži 

4.1 Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže provede na e-shopu jednorázový nákup za více než 1.199,-  (dále jen „soutěžní nákup”).  

Nákupem na e-shopu za více než 1.199 Kč kupující souhlasí se zařazením do soutěže. 

 

4.2 Soutěžící se může do soutěže zapojit i opakovaně, a to s každým novým soutěžním nákupem.  

 

4.3 V případě, že z jakéhokoliv důvodu dojde ke zrušení kupní smlouvy (soutěžního nákupu) mezi soutěžícím a Organizátorem, bude soutěžící ze soutěže vyloučen. 

 

4.4 Organizátor má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Organizátor je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.  

 

4.5 Po uplynutí doby konání soutěže Organizátor z prvního tisíce soutěžních nákupů provedených na e-shopu v době konání soutěže vylosuje sedm (7) soutěžícíchkteří obdrží výhru (dále jen „výherce“). 

 

4.6 Losování proběhne nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů po uplynutí doby konání soutěže, a to za účasti tří (3) zástupců Organizátora a o výsledku bude vyhotoven protokol.  

 

4.7 Výhrou v soutěži je celkem sedm (7) mixérů Sencor SNB 430 

 

4.8 Každý výherce může získat pouze jednu (1) výhru. 

 

4.9 V případě, že se soutěžzúčastní méně než sedm (7) soutěžících, je výlučně na rozhodnutí Organizátora, zda a jak rozdělí výhry nebo zda soutěž zruší. 

 

4.10 V případě, že výhercem stane vyloučená osoba nebo osoba, u které bude zjištěno, že nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, pokud výherce výhru odmítne, pokud nebude možné z jakéhokoliv důvodu výhru výherci předat nebo pokud by předání výhry bylo spojeno s nepředvídatelnými obtížemi, je výlučně na rozhodnutí Organizátora, zda vylosuje jako výherce jiného soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti vsoutěži, nebo zda výhru nepředá. 

 

5. Předání výher výhercům 

 

5.1 Po provedení losování Organizátor kontaktuje výherce prostřednictvím e-mailu, který výherce uvedl při soutěžním nákupu. Výherce je povinen do pěti (5) dnů Organizátorovi na jeho zprávu odpovědět a sdělit mu, zda výhru přijímá a dohodnout se s Organizátorem na podrobnostech převzetí výhry. Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě zanikne výherci nárok na výhru. 

 

5.2 Výhra v soutěži bude Organizátorem výhercům předána osobně v lékárně Dr.Max, na adrese Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1. 

 

6. Závěrečná ustanovení 

 

6.1 Organizátor neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě FacebookInstagram či webových stránek. 

 

6.2 Účastí vsoutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky. 

 

6.3 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků soutěžících vůči Organizátorovi soutěže, a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry zavýhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno. 

 

6.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Organizátor rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užíváním získané výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

 

6.5 Souhlasem s převzetím výhry dává výherce souhlas s tím, že mohou být pořizovány obrazové či audiovizuální záznamy jeho osoby a jeho doprovodu při přidání výhry a tyto následně zveřejňovány po dobu tří (3) let od skončení soutěže ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Organizátora spolu s uvedením jména a příjmení výherce, údajů o výhře a hodnotě výhry, případně může být jméno a příjmení výherce těmito způsoby zveřejněno i samostatněVýherce nebude mít nárok na žádnou odměnu v souvislosti s pořizováním a následným zveřejňováním obrazových či audiovizuálních záznamů své osoby a vzdává se v této souvislosti jakýchkoli finančních nebo jiných majetkových nároků, které mu vznikly nebo by mu mohly vzniknout. 

 

6.6 Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje, a to konkrétně jméno, příjme, telefonní číslo a e-mail, které Organizátor získá při soutěžním nákupu (dále jen „osobní údaje“), budou Organizátorem jakožto správcem využity pro účely pořádání této soutěže, a to po dobu nezbytně nutnou do ukončení soutěže a vypořádání nároků ze soutěže.  

 

6.7 Osobní údaje budou zpracovávány automaticky v elektronické podobě. Soutěžící dále bere na vědomí, že má práva dle §§ 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas s jejich zpracováním může bezplatně kdykoliv písemným oznámením doručeným Organizátorovi odvolat (v případě odvolání souhlasu se zpracováním budou příslušné osobní údaje vymazány nebo jinak zlikvidovány), že má právo přístupu ke svým osobním údajům (včetně informací o rozsahu a účelu jejich zpracovávání a veškerých dostupných informací o jejich zdroji) a právo na opravu těchto údajů, doplnění, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností, zda zpracování osobních údajů není v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, může soutěžící žádat Organizátora o vysvětlení a neprodlené odstranění závadného stavu, případně se může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

 

6.8 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím. 

 

6.9 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na e-shopu. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná pravidla. Úplná pravidla klientského programu Karta výhod Dr.Max jsou k dispozici na kartavyhod.drmax.cz.