Výzva k předložení akcií

Společnost

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.
sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO: 285 11 298
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6919
(dále jen „Společnost“)

Společnost tímto v souladu s ust. § 529 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že jediný akcionář Společnosti rozhodl dne 3. ledna 2018 o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie.

Společnost tímto vyzývá jediného akcionáře, případně jiné akcionáře, aby ve lhůtě 2 měsíců od uveřejnění tohoto oznámení, tj. nejpozději do 11. března 2018, o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie odevzdali všechny své listinné akcie na jméno v sídle Společnosti.

Zároveň tímto Společnost akcionáře vyzývá, aby při odevzdání akcií sdělili Společnosti číslo majetkového účtu, na který mají být akcie zaevidovány.

V Praze dne 11. ledna 2018.

 

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.
představenstvo společnosti